ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ОТ BRUM,

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО НАСТОЯЩИТЕ ПРАВНО ОБВЪРЗВАЩИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА.

 

В сила/валидно от 05.09.2019

Предвид използването на една или повече от услугите на Brum (както са описани по-долу), предоставяни от „ЕР ЕН ЕР КОРПОРЕЙШЪН“ ЕООД, дружество вписано в Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел /ТРРЮЛНЦ/ към Агенция по вписванията с ЕИК 201234481, седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Средец, ул. „Гогол“ № 3 (наричани по-долу „Brum“), Brum изисква от Вас („Водач“, „Потребител“ или „Вие“) да се съгласите с всички условия за отдаване под наем на електрическо превозно средство от Brum, Отказ и освобождаване от отговорност (наричани по-долу “Общи условия” или „Споразумението“).

Наред с другите неща, услугите, предоставяни от Brum, включват: (1) мобилно приложение Bird („приложение на Bird“ – „Bird App”) и съответния уебсайт, (2) електрически превозни средства на Brum („превозно средство“ или „превозни средства“) и (3) всичко останало, съответното оборудване, персонал, услуги, приложения, уебсайтове и информация, предоставена или налична от Brum или от неговите доставчици на услуги, включително и Bird Rides Europe B.V. или неговите филиали и дъщерни дружества (съвкупно, „Услуги на Brum“).

В допълнение към Общите условия, намиращи се на следния уебсайт: http://www.brumscooters.com, Вие изрично сте се съгласили, като сте направили регистрация в Brum. Преди да подпишете настоящите Общи условия трябва да ги ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО. Ето частичен списък на някои от термините, на които Brum иска първоначално да привлече Вашето внимание в случай, че ползвате смартфон или друго мобилно устройство с малък екран. Използваните с главни букви термини имат значенията, дефинирани в настоящите Общи условия.

НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ СЪДЪРЖАТ КЛАУЗИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ И ОТКАЗ ОТ ПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ И РИСК, КОЕТО МОЖЕ ДА ОГРАНИЧИ ВАШИТЕ ЗАКОННИ ПРАВА И СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА. ЗА ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ, МОЛЯ, ВИЖТЕ ПО-ДОЛУ РАЗДЕЛ 13.

 

 • Трябва да оповестите преустановяване на пътуването Ви с наето от нас електрическо превозно средство, което следва да направите в приложението на Bird веднага след приключване на въпросното пътуванев края . Ако не успеете да го направите, ще продължавате да бъдете таксувани от Brum. Максималната такса за едно пътуване при такива обстоятелства е 432 лева за 24 часа. За повече подробности, моля, вижте по-долу раздел 2.3.
 • След приключване на Вашето пътуване, превозното средство не трябва да се паркира на забранени за паркиране места, включително, но не само в неразрешена частна собственост, в заключена зона (независимо дали частна или публична), на място, на което се блокирадясната страна на уличното движение, както и на друго неразрешено за паркиране пространство.
 • По време на пътуването Ви с превозните средства, наети от Brum, Вие трябва да спазвате всички приложими закони и разпоредби (включително, без ограничение, приложимите за движение, пешеходци, паркиране, зареждане и електрически превозни средства), включително всички закони за носене на предпазни шлемове (каски), които са действащи на територията на в Република България и в рамките на град София, Столична община.
 • Трябва незабавно да съобщите за повредени или неизправни електрически превозни средства на Brum чрез приложението Bird или посредством изпращане на електронно съобщение на следната наша електронна поща: brumscooters@gmail.com

С приемане на настоящите Общи условия, между Вас и Brum се формира договорно отношение, по силата на което Brum Ви отдава под наем електрическо превозно средство, а Вие като Водач изрично се съгласявате да ползвате временно електрическото превозно средство срещу заплащане, при спазване на условията, сроковете и останалите договорености, които са посочени тук. Ако не е посочено друго, всички парични стойности, посочени в настоящото Споразумение, се считат дължими в български левове (BGN).

 

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА НАЕМ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО.

 

1.1. Водачът е единствен потребител. Brum и Водачът са единствените страни по настоящите Общи условия. Водачът е единственият наемател и е лично отговорен за спазването на всички условия, съдържащи се тук. С приемането на настоящите Общи условия, Вие се съгласявате се, че когато активирате превозното средство от местоположението му, то трябва да се използва само от Вас, без право да го пре-отдавате на трети лица или да извършвате съвместно ползване с трети лица под каквато и да било фактическа или правна форма. Не трябва да разрешавате на други лица да използват превозното средство, което сте активирали от местоположението му, през периода, за който сте наели същото под наем.

ЯСНО Е И СТЕ СЪГЛАСНИ С ТОВА, ЧЕ BIRD RIDES EUROPE B.V. ИЛИ КОЯТО И ДА Е БИЛО ОТ ТЕХНИТЕ ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЛИ ФИЛИАЛИ НЕ Е СТРАНА НА ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ.

1.2. Водачът има навършени най-малко 18 години. С приемането на настоящите Общи условия, Вие декларирате безусловно, че като Водач сте навършили необходимите по българското законодателство 18 години, за което може да се наложи да ни предоставите копие от съответните Ваши лични документи или да удостоверите по друг приемлив за нас начин изпълнението на това формално изискване за минимално необходима възраст на Водача. .

1.3. Водачът има правоспособност за управление на превозно средство. С приемането на настоящите Общи условия, Вие декларирате безусловно, че като Водач сте запознат/а с работата на превозното средство, че имате правоспособност и сте физически годен/на да управлявате превозното средство, както и че сте прегледал/а материалите за безопасност, предоставени в приложението на Bird и/или на уебсайта. Избирайки управлението на превозното средство, Водачът поема всички отговорности и рискове от всякакви наранявания и/или медицински състояния. Вие носите отговорност при определяне дали условията, включително, без ограничение, дъжд, мъгла, сняг, градушка, лед, топлина или гръмотевични бури, създават опасност при експлоатацията на превозното средство. Препоръчваме Ви да приспособите поведението си на каране и спирачния път според времето, видимостта, заобикалящата среда, участниците и условията на движение.

1.4. Превозното средство е изключителна собственост на Brum. С приемането на настоящите Общи условия, Водачът се съгласява, че превозното средство и всяко оборудване на Brum, прикрепено към него, през цялото време остават изключителна собственост на Brum. Не трябва да разглобявате, надписвате или по друг начин да променяте, поправяте, заличавате или унищожавате превозно средство, която и да е част от превозното средство или друго оборудване на Brum. Не трябва по никакъв начин да надписвате, отлепяте или по друг начин да променяте или дезактивирате който и да е стикер върху превозното средство. Не трябва да използвате превозното средство или друго оборудване на Brum за каквато и да е рекламна или друга търговска цел без наше изричното писмено разрешение.

1.5. Работно време и наличност на превозното средство. С приемането на настоящите Общи условия, Водачът се съгласява и приема, че превозните средства не са на разположение 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Превозните средства трябва да бъдат наети в рамките на часовия диапазон от 24 часа и в рамките на максималните срокове за наем, посочени по-долу. Броят на превозните средства е ограничен, а наличността на превозното средство никога не е гарантирана. Водачът се съгласява, че Brum може да изиска от него/неяда върне превозното средство по всяко време.

1.6. Район на експлоатация. Водачът се съгласява да не използва, експлоатира и/или да кара превозното средство в район, в който не може да го управлява, и освен това се съгласява да не транспортира превозното средство извън територията на Град София.

1.7. Водачът трябва да спазва законите, свързани с използването и/или експлоатацията на превозното средство. С приемането на настоящите Общи условия, Водачът се съгласява да спазва всички закони, свързани с използването, возенето, паркирането, зареждането и/или експлоатацията на превозното средство, включително всички държавни и местни закони, както и правилата и разпоредбите, отнасящи се до превозните средства, които са в сила в Република България и в частност на територията на град София, където се управлява превозното средство, включително всякакви закони относно защитния шлем (каска) и друго задължително оборудване (като например светло-отразителни жилетки, протектори за тяло и крайници и др.). Водачът също така се съгласява да бъде любезен и да се отнася с уважение и толерантност към другите участници в пътното движение, към пешеходците и към органите на реда, докато използва услугите на Brum.

1.8. Неразрешени действия. С приемането на настоящите Общи условия, Водачът се съгласява със следното:

 • да не се използва превозното средство, докато носи или държи куфарче, раница, чанта или друг предмет, които могат да променят баланса, да добавят допълнително тегло или да влошат безопасната работа на превозното средство. Ако решите да използвате такъв предмет, и това доведе до причиняване на телесна или имуществена повреда на трето лице, то това е на Ваша собствена отговорност; В случай, че носите все пак такъв предмет, Вие гарантирате, че той приляга плътно към тялото Ви и не пречи на способността Ви да управлявате безопасно превозното средство.
 • да не поставя никакви предмети, като например раници или чанти, върху кормилото на превозното средство.
 • Докато управлява превозното средство, да не използва мобилен телефон, устройство за текстови съобщения, преносим музикален плейър или друго устройство, което може да отвлече вниманието му/и от превозното средство.
 • да не управлява превозното средство, докато е под въздействие на алкохол, наркотици, лекарства или други вещества, които могат да увредят способността му/и да управлява безопасно превозното средство.
 • да не вози второ лице, включително дете, или домашни животни на превозното средство.
 • да използва само заключващи механизми, предоставени от Brum. Не можете да добавяте друго заключване към превозното средство, нито да заключите превозното средство, по начин, различен от този, посочен и в съответствие с инструкциите на Brum.
 • Да непаркира превозното средство на забранено за паркиране място. Превозното средство не може да бъде паркирано върху неразрешена частна собственост, в заключена зона, върху лента от пътното платно, освен на изрично указаните за това места на територията на Община София – град, или в друго неодобрено и/или неподходящо пространство. Не трябва да паркирате превозното средство в райони с тежък трафик, ако за превозното средство има опасност да бъде съборено или да му бъдат нанесени щети.
 • да паркира превозното средство на видимо място и в изправено положение, като се използва стойката. Паркирането се осъществява само на определените от Общинската администрация на град София места, които са изрично предназначени за електрически превозни средства.

1.9 Превозното средство е предназначено само за ограничена по вид употреба.

Водачът се съгласява, че няма да използва превозното средство за състезания, планинско каране или каскади, или да използва трикове при каране. Водачът се съгласява, че той/тя няма да управлява и/или да използва превозното средство по неасфалтирани пътища, през вода (извън нормалното градско каране) или на всяко място, което е забранено, незаконно и/или може причини вреди на другите участници в движението. Водачът се съгласява, че няма да използва превозното средство за пре-наемане, за съвместна дейност под каквато и да било форма с трети лица, нито ще го използва в нарушение на някой закон, наредба или регламент, които са в сила и които пораждат права и задължения за Водача на територията на град София.

1.10. Ограничения за тегло и товар. Не трябва да надвишавате максималната граница на теглото, предвидена за превозното средство (100 кг., освен ако не е указано друго).

1.11. Без подправяне; Без неразрешена употреба. Не трябва да подправяте/манипулирате, опитвайки се да получите неразрешен достъп или по друг начин да използвате услугите на Brum, различни от вече посочените в настоящите Общи условия.

1.12. Деклариране на щети или катастрофи; Нарушения на движението и прилагане. Водачът трябва да съобщи на Brum в рамките на 1 /един/ астрономически час за всяка възникнала авария, катастрофа, повреда, нарушение, телесната травма, откраднато или изгубено превозно средство. Ако катастрофата включва телесни наранявания, материални щети или откраднато превозно средство, Водачът подава сигнал/жалба до местното районно полицейско управление в рамките на 24 часа от настъпването на съответния юридически факт. Водачът се съгласява, че той/тя носи отговорност за всяка злоупотреба, последици, искове, искания, загуби, възникнали задължения, щети, наранявания, телесни повреди, разходи, неустойки, адвокатски хонорари, други разходи по съдебни решения и съдебни дела или плащания от всякакъв вид, свързани с откраднато или изгубено превозно средство и/или наличието на телесни повреди.

Водачът се съгласява, че нарушенията на движението и свързаните с тях глоби или такси са за сметка и риск на Водача, включително във връзка с неправилно или неразрешено паркиране в края на периода на наемане.

Водачът се съгласява и декларира, че Brum може да сътрудничи на право-охранителните и на право-прилагащите органи при предоставяне на необходимата информация, която може да бъде поискана от тях или по друг начин да бъде изискана от компетентен орган с оглед разкриване на административни нарушения или престъпления, извършени от Водача в рамките на действие на договорното правоотношение с Brum.

1.13. Отговорност на Водача при използване на превозното средство и причинени щети. С приемането на настоящите Общи условия, Водачът се съгласява да върне превозното средство на Brum в същото състояние, в което е било взето под наем. Водачът не носи отговорност за нормалното износване и изхабяване на превозното средство.

1.14. Електрическо превозно средство. С приемането на настоящите Общи условия, водачът декларира и признава, че е запознат с обстоятелството, че Превозното средство е електрическо превозно средство, което изисква периодично зареждане на батерията си, за да работи. Водачът се съгласява да използва и управлява превозното средство безопасно и разумно, като се има предвид, че превозното средство е електрическо превозно средство, както и всички свързани с него ограничения и изисквания. Водачът разбира и се съгласява с всяко от изброените по-долу:

 • Нивото на зарядна мощност, останало в превозното средство, ще намалее с неговото използване (с течение на времето и според разстоянието), както и с намаляването на нивото на зарядна мощност на превозното средство, скоростта и другите експлоатационни възможности на превозното средство могат да спаднат (или цялостно да се прекратят).
 • Нивото на зареждаща мощност в превозното средство в момента, в който Водачът инициира наемането или експлоатацията на превозното средство, не е гарантирана и ще варира при всяко използване на превозното средство по време на наема.
 • Степента на загуба на зареждащата мощност по време на използването на превозното средство не е гарантирана и ще варира в зависимост от превозното средство, пътните условия, метеорологичните условия и други фактори.
 • Отговорност на Водача е да провери нивото на мощността на заряда в превозното средство и да гарантира, че е адекватно, преди да започне експлоатацията на превозното средство.
 • Разстоянието и/или времето, в което Водачът може да управлява превозното средство, преди да загуби мощност на зареждане, никога не е гарантирано.
 • Превозното средство може да изчерпи зареждането си и да спре да работи по всяко време по време на наемането на превозното средство от Водача, включително преди Водачът да достигне желаната дестинация.

1.15. Без зареждане на превозното средство. Ако превозното средство изчерпи зареждащата си мощност по време на наемните отношения, Водачът приключва управлението му, в съответствие с настоящите Общи условия.

 

Водачът се съгласява, че той/тя носи отговорност за всяка злоупотреба, последствия, искове, искания, загуби, задължения, имущество или пожар, или други щети, наранявания, повреди, цени и разходи, наказания, адвокатски хонорари и др. разноски по съдебни решения и съдебни дела или плащания от какъвто и да е вид или характер, свързани със зареждане на превозното средство от Водача или опит за зареждане от Водача на електрическата батерия на превозното средство. Избирайки да зарежда превозното средство, Водачът поема цялостна и пълна отговорност за всички свързани рискове и опасности, а Водачът се съгласява, че Brum и всички други освободени от отговорност лица (дефинирани по-долу в раздел 13) не носят отговорност за наранявания, повреди, щети или разходи, причинени на Водача или от Водача по отношение на всяко трето лице или собственост, включително самото превозно средство, пряко или косвено свързано със неправомерно зареждане на превозното средство.

 

1.16. Изисквания за мобилни устройства и активна интернет връзка. Освен ако не е писмено указано друго от Brum, за да активирате услугите на Brum, трябва да използвате смартфон или друго (мобилно) устройство, което отговаря на техническите изисквания и което е съвместимо с приложението на Brum. Някои функции на приложението на Bird/Brum, като например възможността да се регистрирате в Bird/Brum, да отключите, наемете и прекратите наемането на превозното средство, изискват приложението на Bird/Brum да има активна мрежова връзка. Вие носите отговорност за наличността й, както и за произтичащите разходи на Вашите мобилни комуникационни услуги за данни. Ваша е отговорността Вашето мобилно устройство да има достатъчен капацитет на батерията. Brum не носи отговорност, ако не сте в състояние да отключите, използвате или прекратите пътуването на превозното средство в резултат на изгубена или прекъсната мрежова връзка, неизправност на мобилното устройство и/или изтощена батерия. Вие носите отговорност и Brum може да Ви таксува за всички разходи (включително такси за наем), направени до приключване на пътуването.

 

2. ПЛАЩАНЕ И ТАКСИ.

 

2.1. Такси. Водачът може да използва превозното средство в съответствие с цените, описани в приложението на Bird/Brum, което може да включва първоначална такса за отключване, такси въз основа на разстояние или време (с време закръглено до най-близката минута) и/или необходима минимална такса. Цените на нашите такси могат да се променят и/или актуализират, за което Вие като Потребител ще бъдете надлежно известени чрез приложението на Bird/Brum. Brum ще таксува Водача (чрез кредитна или дебитна карта или чрез друг договорен начин на плащане) със съответните такси, както е описано в настоящите Общи условия, включително всяко текущо плащане, което изберете да направите.

2.2. Референтни и/или промоционални кодове

Brum може по свое усмотрение да създава референтни и/или промоционални кодове („промо кодове“), които могат да бъдат използвани за отстъпки или кредити за услугите на Brum, или други функции или предимства, предоставени от Brum, при спазване на допълнителни условия, които Brum установява. С подписване на настоящото Споразумение, Вие се съгласявате, че промо кодовете: (i) трябва да се използват само от определени субекти, с оглед постигане на предвидената от нас цел и по законен начин; (ii) не може да се дублират, продават или прехвърлят по никакъв начин, освен ако изрично и писмено не е разрешено от Brum; (iii) могат да бъдат деактивирани по всяко време от Brum по някаква причина, без Brum да носи отговорност за това; (iv) могат да се използват само в съответствие със специфичните условия, които Brum установи за такива промо кодове; v) не са валидни за пари в брой; (vi) могат да бъдат предмет на ограничения за количество или стойност; и (vii) могат да изтекат преди употребата им. Brum си запазва правото да задържи или приспадне кредити или други функции, или предимства, получени чрез използването на референтна система или промо кодове от Вас или друг потребител в случай, че Brum прецени или вярва, че използването на референтната система или използването, или изкупуването от промоционалния код е било грешка, измама, незаконно или по друг начин е в нарушение съгласно настоящите Общи условия или специфичните условия, приложими за такива промо кодове, изброени по-горе.

2.3. Максимално време за наем и такси. Максималното време за наем на електрическите превозни средства от страна на Потребителя е 24 часа. Водачът се съгласява, че последният ще деактивира превозното средство, което е взето под наем, в рамките на 24 часа след наемането му. След това Водачът може да го наеме отново за нов период с указаната по-горе максимална продължителност. С подписване на настоящото Споразумение, Водачът се съгласява, че той/тя носи лична отговорност за спазването на това правило и че е запознат/а с продължителността на изминалото време на каране. Максималното таксуване за ден е 432 лева и е на основата на дължимите такси от Потребителя за 1 /един/ цял календарен ден. След връщане на превозното средство, на Водача ще бъдат начислени натрупаните такси за наем или максималната такса за деня, което от двете е по-малко.

Времето за наемане ще се изчислява от момента на отключване на превозното средство от Brum през приложението на Bird/Brum, докато Водачът получи потвърждение чрез приложението на Bird/Brum, че карането е приключило. Ако карането не е приключило по описания по-горе ред, то ще продължи и Водачът ще продължи да бъде таксуван. Ако по някаква причина имате технически проблеми при прекратяването на карането, трябва незабавно да докладвате това на Brum чрез приложението на Brum. Ако не съобщите за проблем при прекратяване на карането, това може да доведе до законосъобразно продължаване на таксуването.

Превозните средства, които не са върнати (при завършването на карането) в рамките на 48 часа, ще се считат за изгубени или откраднати, а Водачът може да бъде таксуван до размера на пазарната стойност на съответното превозно средство, плюс административни такси и такси за принудително събиране на въпросните суми. Brum може също така да начисли допълнителни извънредни такси за обслужване на наеми над 24 часа, когато превозното средство не е изгубено или откраднато.

2.4. Валиден начин на плащане. За да бъде регистриран за използване на услугите на Brum, Водачът трябва да предостави на Brum валиден номер на кредитна, дебитна или друг вид карта за парични плащания, както и дата на изтичане или друга валидна информация, необходима за оторизация на плащането през приложението на Bird/Brum. С подписване на настоящото Споразумение, Водачът изрично декларира и гарантира на Brum, че той/тя е упълномощен/а да използва всякаква кредитна, дебитна или друг вид карта за парични плащания, както и че предоставената информация за използвания от Водача електронен платежен инструмент, , която Водачът предоставя на Brum е вярна, точна и не нарушава правата на трети лица, които са титуляри на въпросния електронен платежен инструмент. Като предоставяте личните си данни за електронния платежен инструмент, чрез който заплащате Услугите, Вие се съгласявате, че Brum е упълномощен да Ви таксува за вашето каране и всички други такси, направени от Водача, съгласно настоящите Общи условия, включително всички други дължими за предлаганите услуги суми съобразно законодателството на Република България.

При предоставяне на информация от Вас относно използвания от Водача електронен платежен инструмент, в съответствие с политиките на Brum, нашата система ще се опита да провери въведената информация. Правим това чрез обработка на Вашите лични данни и чрез задържане на оторизацията за плащане, което е стандартна практика. Ние не Ви таксуваме във връзка с това задържане на оторизацията на плащането. Ако използвания от Водача електронен платежен инструмент е невалиден или въведената от Вас информация е некоректна и не актуализирате информацията си, съответно не анулирате акаунта си, Вие няма да имате право да ползвате Услугите ни.

Водачът се съгласява, че Brum може по свое собствено усмотрение да заплаща от името на Водача всички административни глоби и санкции от паричен характер, които са наложени на Brum във връзка с действия или бездействия на Водача от съответния административен орган във връзка с нарушение на правилата за движение и паркиране на електрически превозни средства на територията на град София. . Ако от Brum се изисква да плаща и/или обработва такива такси или свързаните с тях разходи, Водачът се съгласява, че Brum може да начисли сумата, която Brum плаща, плюс основателна административна такса за решаване на тези въпроси; Brum ще уведоми за всички подобни разходи или такси Водача в разумен срок.

В случай, че Brum използва трето лице за събиране и/или представител, за да уреди ситуации с възникнали щети, нарушения на закона или на тези Общи условия, както и заплащането на глоби и/или неустойки, Водачът се съгласява да плати при поискване, без протест, всички дължими в тази връзка разходи и такси, включително, но не само, административни и правни разходи за такъв представител и/или други наети трети лица.

Ако Водачът оспори каквато и да е такса и/или начина на плащане на Водача, тогава последният трябва да се свърже с Brum в рамките на 7 работни дни от края на месеца със спорната такса и да предостави на Brum цялата информация за пътуването, необходима за идентифициране на спорната такса, като например датата от пътуването и приблизителните начални и крайни времена на пътуването, свързани със спорната такса. Водачът се съгласява в рамките на 3 работни дни да информира Brum за всички промени, свързани с начина на плащане.

Ако сте се съгласили да извършвате автоматични или периодични плащания, такива плащания ще продължат, докато не ги анулирате или докато акаунтът Ви не бъде прекратен. Можете да ги отмените, като следвате инструкциите в приложението на Brum. Ако ги анулирате, можете да използвате остатъка по сметката си, но може да не успеете да продължите да използвате услугите на Brum, докато не предоставите повторно приложим начин на плащане. Brum може да продължи да начислява на Вашия акаунт всякакви допълнителни такси или начислявания, възникнали съгласно настоящите Общи условия и дължими от Водача.

2.5. Такси за прибиране. Ако не можете да върнете превозното средство във валидна зона (т.е. деактивирате превозното средство на частна собственост, заключен район или друга недостъпна зона) и поискате превозното средство да бъде взето от служителите на Brum, последният, по собствена преценка, може да Ви начисли такса за прибиране. Ако някое превозно средство, достъпно до Вашия акаунт, бъде изоставено без предизвестие, Вие ще носите отговорност за всички такси за пътуване до възстановяване и деактивиране на превозното средство, плюс такса за обслужване за възстановяване на превозното средство. Таксите подлежат на промяна, за което Потребителят ще бъде уведомен надлежно чрез приложението на Bird/Brum.

 

3. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ.

 

3.1. Проверка на безопасността. Преди всяко използване на превозното средство, Водачът извършва основна проверка за безопасност на превозното средство, която включва проверка на следното: (i) състояние на колелата; (ii) безопасна работа на всички спирачки и светлини; (iii) добро състояние на компютъра; iv) достатъчна мощност на зареждане на батерията; и (iv) всякакви признаци на повреда, необичайно или прекомерно износване или друг открит и очевиден механичен проблем/нужда от поддръжка и/или ремонт. Водачът се съгласява да не управлява превозното средство, ако има забележими проблеми, и незабавно трябва да уведоми Отдел Обслужване на клиенти, за да предупредят Brum за всякакви такива проблеми.

3.2. Изгубено или откраднато превозно средство. Превозното средство може да се счита за изгубено или откраднато, ако (а) превозното средство не е върнато в рамките на 24 последователни часа на Brum; (б) GPS устройството е деактивирано поради някаква причина, (в) превозното средство е паркирано върху неразрешена частна собственост, в забранен за паркиране район или на всяко друго непублично пространство за повече от десет минути след приключване на карането, (г) превозното средство се движи повече от 1 час след приключване на наемните отношения и Brum сметне, че такова движение не е причинено от друг Водач или упълномощена трета страна, или (д) други факти и обстоятелства, които могат да доведат до обоснован извод, че превозното средство е било изгубено или откраднато. С подписване на настоящото Споразумение Brum и Вие се съгласявате, че последният водач на превозно средство, който се е регистрирал като Потребител на Услугите в приложението на Bird/Brum, ще бъде отговорен за изгубено или откраднато превозно средство, освен ако фактите и обстоятелствата не предполагат друго за Brum при преценяване на всички обстоятелства. Ако Brum прецени, че превозното средство е изгубено или откраднато, последният има правомощието да предприеме каквито и да било действия, които сметне за подходящи (по отношение на последния водач на превозното средство, който се е регистрирал като Потребител на Услугите в приложението на Bird/Brum, или по друг начин), включително (без ограничение) възстановяване на владението върху превозното средство по принудителен реди други подходящи обезщетения за щети, както и подаване на сигнали и жалби пред местните компетентни административни или съдебни органи. Водачът се съгласява, че данните, генерирани от компютъра на Brum, са категорични доказателства за периода на използване на превозно средство от Водача. Водачът се съгласява в срок от 1 /един/ астрономически час от момента на узнаване, да съобщи на Brum за изчезването или кражбата на превозно средство.

3.3. Предпазни шлемове (каски); Безопасност. Brum препоръчва на всички Водачи да носят предпазни шлемове (каски) на Snell, CPSC, ANSI или ASTM, които са правилно оразмерени, монтирани и закопчани в съответствие с инструкциите на производителя. Brum и всички други освободени от отговорност лица (по смисъла на дефинициите по-долу в раздел 13) не представляват и не гарантират характеристиките за качеството или безопасността на нито един предпазен шлем (каска) и Водачът се съгласява, че никой от освободените от отговорност лица не носи отговорност за наранявания, претърпени от Водача, докато използва някоя от услугите на Brum, независимо дали Водачът носи предпазен шлем в момента на нараняване. Водачът поема целия риск в случай на неносене на предпазен шлем (каска) или друга защитна екипировка, както и в случай, че същият е негоден за употреба. Възможно е Водачът да предприеме допълнителни мерки за безопасност или предпазни мерки, които не са специално разгледани в настоящите Общи условия.

3.4. Маршрути за превозните средства. Водачът се съгласява, че Brum не осигурява и не поддържа места за каране на превозните средства и че Brum не гарантира, че винаги ще има безопасно място за управление на превозното средство. Пътищата от общинската пътна мрежа на Столична община, град София, пътните платна и маршрутите на превозните средства могат да станат опасни поради атмосферни условия, трафик, други участници в движението или други опасности. Водачът се съгласява да управлява превозните средства само по указаните от органите на реда трасета и места за управление, като следи периодично и за своя собствена сметка измененията в нормативната уредба относно допустимите и определени от органите на реда места за управление и ползване на електрическите превозни средства.

4. Прекратяване на договора.

 

По всяко време, и без съгласието на Водача, Brum може едностранно да прекрати настоящото Споразумение, с което се прекратява и правото на Водача да използва услугите на Brum, по свое усмотрение и без предупреждение или причина. Водачът може да прекрати ползването на услугите на Brum по всяко време; при условие обаче, че: (i) няма да има възстановяване на суми от страна на Brum, и (ii) все още може да се начисляват всички приложими допълнителни такси в съответствие с настоящите Общи условия. Настоящите Общи условия остават в пълна сила и действие, в съответствие с неговите условия и приложими разпоредби, след прекратяване на правото на Водача да използва някоя от услугите на Brum.

 

5. Поверителност на информацията; Политики за поверителност.

 

Вие разбирате и се съгласявате, че цялата лична информация, която се съхранява от Bird и се отнася за Водачите, включително всички имена, адреси, телефонни номера, имейл адреси, пароли, информация за плащане и друга информация, ще се съхранява от Bird в съответствие с нейната политика за поверителност.

 

6. Специална категория лични данни.

 

В случай, че желаете, Вие можете да предоставите на Brum Ваши лични данни, представляващи специална категория лични данни по смисъла на чл. 9 от Общия регламент за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679, като например: Вашия външен вид и глас във фотографии, видеоклипове и други записи, свързани с използваните от Вас услуги на Brum. При всички случаи, предоставени от Вас лични данни ще бъдат обработвани от Brum в съответствие с одобрената от нас Политика за защита на поверителността на личните данни на Потребителите.

 

7. Уведомление.

 

Можете да се свържете с Brum на имейл: brumscooters@gmail.com или по пощата на адрес: ул Николай Гогол 4, София, България

ЯСНО Е И СТЕ СЪГЛАСНИ, ЧЕ BIRD НЕ Е СТРАНА НА ТОЗИ ДОГОВОР И ВСИЧКИ ИСКОВЕ ОТ ВАША СТРАНА ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОБЪРНАТИ И НАСОЧЕНИ ДИРЕКТНО И ЕДИНСТВЕНО КЪМ BRUM

 

8. Избор на закон; Решаване на спорове.

 

Настоящите Общи условия се ръководят от законите на Република България и те трябва да се тълкуват и прилагат при възникнали спорове във връзка с настоящите Общи условия. Всички спорове, произтичащи от настоящите Общи условия ще се уреждат от страните добросъвестно, посредством преговори, а в случай че не могат да бъдат разрешени чрез споразумение, ще бъдат отнасяни за решаване от съответния компетентен български съд съгласно правилата на Гражданския процесуален кодекс (ГПК). За неуредените в това споразумение отношения ще се прилагат разпоредбите на приложимото българско законодателство.

 

9. Отказ и частична недействителност.

 

Ако която и да е разпоредба на тези Общи условия бъде обявена в даден момент за противоречаща на закона, нищожна, унищожаема, относително недействителна или неизпълнима, това няма да повлияе върху или накърни законосъобразността, валидността и изпълнимостта на останалите разпоредби на тези Общи условия. Нищожните, неизпълними, относително недействителни, унищожаеми или отменени разпоредби ще бъдат считани, че не са част от тези Общи условия и значението и действието на останалите разпоредби ще бъдат определени съгласно действителната воля на страните и мотивите им за сключване на тези Общи условия..

 

10. Окончателност на Общите условия; Промяна от Brum.

 

Настоящите Общи условия съдържат пълното, окончателното и изключителното интегрирано споразумение между страните по отношение на предмета му. Настоящите Общи условия заместват всички други предходни споразумения, писмени или устни, свързани с този предмет. По всяко време и периодично и без съгласието на Водача, Brum може едностранно да изменя, променя или коригира Общите условия по свое усмотрение. С продължаване на използването на някоя от услугите на Brum след всяко изменение, промяна или корекция, Водачът се съгласява да бъде обвързан от всички такива изменения, промени и корекции. Водачът трябва внимателно да преразглежда редовно настоящите Общи условия, за да поддържа информираността си за всички изменения, промени и корекции. Всеки път, когато бъде направена промяна в тези Общи условия, Brum ще публикува известие на уебсайта си. Ценообразуването, посочено на уебсайта или в приложението на Brum, замества всички цени, посочени в настоящите Общи условия.

11. Тълкуване. Заглавията в настоящите Общи условия не засягат тълкуването му. „Или“ не трябва да бъде изключително в значението си. „Включително“ означава „включително, но не само“. Освен ако контекстът не изисква друго, думите в единствено число или в множествено число включват единствено число или множествено число. Всички местоимения включват форми на мъжки, женски и среден род.

12. Доброволно изпълнение на настоящите Общи условия.

 

Настоящите Общи условия се сключват доброволно, при разглеждане и без никаква принуда или неоправдано влияние от страна или от името на Brum. Водачът признава, че той/тя (а) е прочел настоящите Общи условия; (б) разбира условията и последиците от настоящите Общи условия,; и (в) е напълно запознат с правния и обвързващ ефект на настоящите Общи условия.

 

13. ОСВОБОЖДАВАНЕ И ОТКАЗ ОТ ПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ И РИСК

 

В замяна на това, че Водачът може да използва услугите на Brum, превозните средства и друга техника или свързаната с тях информация, предоставена от Brum, Водачът се съгласява да освободи напълно от отговорност и да обезщети Brum и всички негови собственици, мениджъри, филиали, служители, контрактори, директори, акционери, агенти, представители, правоприемници, , при ситуации, в които Водачът използва услугите на Brum, и всеки собственик или оператор на собственост, с когото Brum е сключил договор за използване на услугите на Brum, както и всички собственици, мениджъри, филиали, служители, изпълнители, персонал, директори, акционери, агенти, представители, наследници и възлагащи такива договори (заедно наречени „Освободени лица”) от отговорност за всички видове „Искове ”, възникнали от или по някакъв начин свързани с използването на услугите от Водача, превозните средства или свързаното с тях оборудване на Brum, включително, но не само, тези искове, основани на твърдяната небрежност на освободените лица, нарушение на договора или закона, както и всякакви други претенции от трети страни с изключение на искове, основани на груба небрежност или умишлено нарушение от страна на Освободените лица.

„Искове“ означава заедно, всички искове, вреди, искания, задължения, спорове, причини за иск (включително законови идоговорни), производства, задължения, дългове, залог, глоби, такси, наказания , договори, обещания, цени, разходи (включително адвокатски хонорар), вреди (включително, но не само, за телесна повреда, неправомерна смърт, имуществени щети и нараняване на Водача или на трети лица, последващи, компенсаторни или наказателни щети) или загуби (независимо дали са известни, неизвестни, твърдени, незаписани, фиксирани, условни или вероятни), които възникват от или се отнасят до (а) някоя от услугите на Brum, включително някое от превозните средства, негово разположение, оборудване, поддръжка, свързана информация, настоящите Общи условия или (б) използване от Водача на което и да е от гореизброените.

Доколкото е разрешено от закона и по отношение на използването от Водач на някоя от услугите, превозните средства или свързаното с тях оборудване на Brum, последният и всички други Освободени лица отказват всички изрични и подразбиращи се гаранции, включително гаранции за продаваемост и годност за определена цел. Всички услуги на Brum, превозни средства и свързаното с тях оборудване се предоставят „в състоянието, в което е” и „както е налично”, като Водачът разчита на тях и ги използва на собствен риск.